Bardzo istotnym jest przy sporządzaniu studium wykonalności projektu, wykazanie założonych źródeł finansowania projektu (rozwinięcie: http://www.strategor.pl/studia-wykonalnosci/). Źródła finansowania kosztów całkowitych, zarówno tych kwalifikowalnych, jak i niekwalifikowalnych danego projektu, określać i wykazywać należy przy uwzględnieniu następujących założeń: